Свидетельство о регистрации юридического лица
ВОО «Украинский Медицинский Совет»

Устав

ВОО «Украинский Медицинский Совет»

Свидетельство о регистрации юридического лица
ВОО «Украинский Медицинский Совет»

Устав ВОО «Украинский Медицинский Совет»

СТАТУТ 
Всеукраїнської громадської організації
„УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА РАДА”

 

Стаття 1. Загальні положення

Стаття 2. Правовий статус організації

Стаття 3. Мета і завдання діяльності організації

Стаття 4. Члени організації, їх права та обов’язки

Стаття 5. Порядок утворення та діяльність органів управління. Місцеві осередки

Стаття 6. Міжнародні зв’язки організації

Стаття 7. Кошти та майно організації

Стаття 8. Облік та звітність

Стаття 9. Припинення організації

Стаття 10. Внесення змін до статуту

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнська громадська організація „УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА РАДА” (надалі – Організація) є всеукраїнською громадською організацією, яка об ‘ єднує на основі спільних інтересів та за професійною ознакою громадян України, – медичних працівників, для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Діяльність Організації розповсюджується на територію України.

1.3. Організація керується у своїй діяльності Конституцією України, чинним законодавством України, міжнародними нормативними актами та цим Статутом.

1.4. У своїй діяльності Організація не переслідує комерційних цілей і не ставить перед собою завдань щодо отримання прибутку з метою перерозподілу його між своїми членами.

1.5. Організація створюється і діє на принципах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності і гласності.

1.6. Організація вільна у виборі напрямів своєї діяльності у межах, визначених чинним законодавством України.

1.7. Втручання державних органів та службових осіб у діяльність Організації, так само як і втручання Організації у діяльність державних органів не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

1.8. Назва Організації:

 • повна назва українською мовою: Всеукраїнська громадська організація „УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА РАДА”;
 • скорочена назва українською мовою: ВГО „УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА РАДА”.

1.9. Юридична адреса Організації: Україна, м. Київ, вул. Тимошенка, буд. 18 в, кв. 289.

Стаття 2. Правовий статус організації 

2.1. Організація є юридичною особою за законодавством України з моменту її державної реєстрації, володіє відокремленим майном, може від свого імені набувати майнових та пов ‘ язаних з ними немайнових прав, брати на себе зобов ‘ язання, укладати угоди (договори, контракти), бути позивачем і відповідачем у суді, мати рахунки в установах банків, самостійний баланс, круглу печатку, штампи, символіку, іншу атрибутику. Символіка Організації реєструється у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.2. Організація не несе відповідальності за зобов ‘ язаннями своїх членів, як і члени Організації не відповідають за зобов ‘ язаннями Організації.

2.3. Організація має право виступати в якості засновника підприємств, установ та організацій

2.4. Виходячи зі своїх інтересів, Організація співпрацює і взаємодіє з іншими громадськими організаціями, політичними партіями, спілками, юридичними та фізичними особами, об ‘ єднаннями, профспілковими органами, органами державної влади і управління, місцевого самоврядування, а також із міжнародними організаціями, підприємствами, установами, організаціями на основі рівноправ ‘ я, невтручання у внутрішні справи один одного і, як правило, на договірних засадах.

2.5. Організація має право укладати з фізичними особами договори на використання їх праці (трудові договори і контракти), а також з окремими фізичними чи юридичними особами договори цивільно-правового характеру, відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 3. Мета і завдання діяльності організації

 3.1. Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів; сприяння формуванню загальнодержавного реєстру професійно практикуючих лікарів, інтеграції системи медичного обслуговування України до стандартів Євросоюзу, підтриманню високих професійних стандартів медичного обслуговування, а також об ‘ єднання фахівців у цій сфері.

3.2. Завданнями діяльності Організації є:

3.2.1. Сприяння формуванню загальнодержавного реєстру професійно практикуючих лікарів – членів Організації, з метою здійснення ними подальшої професійної практики в Україні та за кордоном.

3.2.2. Сприяння зростанню державної та суспільної значимості професії медика, сприяння у набутті авторитету і престижу зазначеної професії, поліпшенню рівня та якості медичної допомоги усім верствам населення.

3.2.3. Сприяння впровадженню в Україні загальновизнаних міжнародних стандартів медичної професії.

3.2.4. Сприяння приєднанню України до міжнародних Конвенцій та імплементації положень міжнародного права в національне законодавство у сфері охорони здоров ‘ я.

3.2.5. Сприяння гармонізації положень українського законодавства і міжнародних угод у сфері охорони здоров ‘ я.

3.2.6. Сприяння зростанню професійного рівня медичних працівників шляхом підвищення кваліфікації і практичної майстерності та удосконалення медичної освіти, розвитку творчого потенціалу та реалізації права кожного медика на інтелектуальну працю та її результати.

3.2.7. Сприяння вдосконаленню організації основних форм та методів надання медичної допомоги.

3.2.8. Сприяння проведенню міжнародного та національного аналізу та оцінки методів діагностики і лікування різних видів захворювань, розробці рекомендацій по їх практичному використанню.

3.2.9. Сприяння адаптації системи медичного обслуговування та охорони здоров`я України у відповідність до вимог Європейського Союзу.

3.2.10. Проведення відповідно до статутної діяльності Організації навчальних курсів, семінарів, медичних конференцій, симпозіумів у сфері медичного обслуговування та охорони здоров`я.

3.2.11. Здійснення іншої діяльності відповідно до положень чинного законодавства України.

3.3. Для реалізації завдань та досягнення поставленої мети Організація в установленому чинним законодавством порядку користується правом:

3.3.1. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;

3.3.2. Представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;

3.3.3. Брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);

3.3.4. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об ‘ єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

3.3.5. Створювати установи та організації;

3.3.6. Одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

3.3.7. Вносити пропозиції до органів влади і управління;

3.3.8. Розповсюджувати інформацію і пропагувати свої цілі та ідеї;

3.3.9. Засновувати засоби масової інформації;

3.3.10. Засновувати підприємства для виконання своїх статутних цілей;

3.3.11. Організація користується також іншими правами, передбаченими законами України.

Стаття 4. Члени організації, їх права та обов’язки

4.1. В Організації існує індивідуальне та колективне членство. Членство в Організації є добровільним.

4.1.1. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України чи іноземні громадяни, як правило медичні працівники, які поділяють мету та завдання Організації, бажають брати участь в реалізації програм Організації, та які досягли віку 18 років.

4.1.2. Колективними членами Організації можуть бути трудові колективи установ, організацій і підприємств будь-якої форми власності. Свої права та обов’язки колективні члени реалізують через делегованих ними представників.

4.1.3. В Організації встановлюється інститут почесного членства. Почесними членами Організації можуть бути особи, відомі за їх роллю в розвитку медицини, медичної освіти та науки, самоврядування серед медичних працівників тощо.

4.2. Умови та порядок прийняття в члени Організації та вибуття з нього визначаються відповідним Положенням, затвердженим Радою Організації.

4.3. Права і обов’язки членів Організації:

Члени Організації мають право:

 • одержувати вичерпну інформацію про діяльність Організації та її керівних органів
 • отримувати нематеріальну допомогу від Організації стосовно захисту своїх прав та свобод, а також представництво та захист своїх інтересів у різноманітних організаціях, установах, підприємствах, в тому числі державних, іноземних та міжнародних
 • брати участь у програмах Організації, в тому числі через їх фінансову чи іншу підтримку
 • вносити пропозиції щодо напрямків і форм діяльності Організації, готувати і вносити на розгляд Конференції Організації проекти цільових програм
 • брати участь у роботі Конференції Організації з правом голосу
 • обирати та бути обраними до складу органів управління Організацією у порядку, визначеному цим Статутом
 • заявляти про свій статус члена Організації в публічних заявах, розповсюджувати інформацію про свою участь в програмах Організації, в тому числі у виданнях Організації.

Члени Організації зобов’язані:

 • сприяти своєю діяльністю досягненню мети та завдань Організації;
 • дотримуватись положень цього Статуту та виконувати рішення органів управління Організацією, прийнятих в межах їх компетенції;
 • своєчасно сплачувати членські внески;
 • брати участь у програмах Організації.

4.4. Членство у Організації припиняється в зв’язку з позбавленням права членства у Організації або при добровільному виході із Організації.

4.5. Позбавлення права членства у Організації відбувається у разі:

 • якщо член Організації не виконує вимог, передбачених статутом Організації;
 • у випадку несплати членських внесків;
 • якщо член Організації своїми навмисними діями завдав матеріальної або моральної шкоди Організації.

4.6.Член Організації може вийти з Організації добровільно на підставі поданої ним заяви.

Стаття 5. Порядок утворення та діяльність органів управління. Місцеві осередки 

5.1. До структури органів управління Організацією входять:

 • Конференція;
 • Рада;
 • Президент;
 • Почесний Президент;
 • Віце-Президенти;
 • Секретаріат;
 • Наглядова Рада;
 • Контрольно-ревізійна комісія.

5.2. Конференція.

5.2.1. Конференція є вищим колегіальним органом управління Організації.

5.2.2. Конференція скликається Радою Організації не рідше одного разу на 5 років. Позачергова Конференція може проводитись за письмовою вимогою Наглядової Ради Організації, Президента Організації або з ініціативи членів Організації за умови прийняття відповідного схваленого Президентом Організації рішення.

5.2.3.Термін, порядок та місце проведення Конференції визначаються Президентом Організації.

5.2.4. До компетенції Конференції належить:

 • затвердження Статуту Організації, внесення до нього змін та доповнень;
 • обрання та відкликання членів Ради Організації;
 • обрання та відкликання членів Наглядової ради Організації;
 • обрання та відкликання членів Контрольно-ревізійної комісії;
 • затвердження річних звітів Президента Організації, Наглядової ради Організації та Контрольно-ревізійної комісії Організації;
 • реалізація права власності на кошти та майно Організації;
 • внесення змін та доповнень до структури органів управління Організацією;
 • прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Організації.

5.2.5. Конференція є правомочною за умови участі не менше 2/3 членів Організації.

5.2.6. Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування.

5.3. Рада Організації.

5.3.1. Рада Організації є постійно діючим колективним органом управління Організації. Рада виконує всі повноваження Конференції Організації у період між їх проведеннями.

До компетенції Ради Організації входить:

 • затвердження Положення про членство в Організації;
 • визначення порядку, строків та форм сплати членських внесків;
 • прийняття в члени та виключення з членів Організації;
 • господарське управління коштами та майном організації;
 • обрання та звільнення Президента та Почесного Президента Організації;
 • затвердження Положення про Почесного Президента;
 • внесення змін та доповнень до Статуту у період між засіданнями Конференції Організації;
 • прийняття рішення про заснування, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ, організацій, заснованих на власності Організації, затвердження їх статутів та положень;
 • затвердження рішень про створення та положень про місцеві осередки Організації.

5.3.2. Засідання Ради є правомочними за умови присутності більше половини обраних членів Ради. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх членів. Засідання Ради скликаються Президентом Організації у міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

5.4. Президент Організації.

5.4.1. Президент Організації є вищою посадовою особою Організації. Президент Організації призначається вперше Радою організації зі складу засновників Організації терміном на 5 років.

5.4.2. Президент Організації вдруге та наступні рази призначається Радою Організації.

5.4.3. Президент Організації здійснює такі повноваження:

 • без довіреності діє від імені Організації, представляє інтереси Організації в державних та місцевих органах влади, політичних та громадських організаціях, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності в Україні, за кордоном та в міжнародних організаціях;
 • головує на засіданнях Конференції та Ради Організації;
 • безпосередньо керує діяльністю Організації та здійснює загальне керівництво поточною діяльністю Організації;
 • підписує без довіреності угоди, договори, має право підпису фінансово-господарських документів, здійснює інші юридичні акти від імені Організації, видає доручення, відкриває в установах банків рахунки;
 • особисто звітує перед Конференцією та Радою Організації про роботу Організації за звітний період;
 • затверджує положення про Секретаріат Організації;
 • реалізує право власності на кошти та майно Організації;
 • призначає і звільняє Віце-Президентів Організації;
 • приймає і звільняє працівників Організації та укладає з ними трудові угоди;
 • самостійно затверджує кошториси витрат на фінансування програм, затверджених Конференцією Організації;
 • ухвалює рішення щодо будь-яких питань поточної діяльності Організації та практичної реалізації програм Організації;
 • визначає порядок денний на засіданнях Конференції та Ради Організації;
 • подає на затвердження Радою Організації кандидатури Віце-Президентів Організації;
 • розподіляє функціональні обов ‘ язки між Віце-Президентами Організації;
 • затверджує штатний розклад Організації та посадові оклади працівників Організації, розміри та терміни їх преміювання.

5.5. Почесний Президент Організації.

5.5.1. Почесний Президент Організації обирається Радою Організації з числа почесних членів Організації терміном на 5 років.

5.5.2. Почесним Президентом може бути особа, що має визнаний авторитет та досягнення у суспільному та громадському житті як в Україні, так і за кордоном.

5.5.3. Почесний Президент головує на засіданнях Наглядової Ради.

5.5.4. Питання порядку діяльності та визначення функціональних обов ‘ язків Почесного Президента регулюються відповідним Положенням, яке затверджується Радою Організації.

5.6. Віце-Президенти Організації.

5.6.1. Віце-Президенти Організації здійснюють управління пріоритетними спеціалізованими напрямами діяльності Організації, відповідно до визначеного розподілу функціональних обов ‘ язків.

5.6.2. Віце-Президенти Організації призначаються і звільняються Президентом Організації.

5.6.3. Розподіл функціональних обов ‘ язків між Віце-Президентами здійснює Президент Організації.

5.7. Секретаріат Організації.

5.7.1. Секретаріат Організації є постійно діючим виконавчим органом Організації, що здійснює забезпечення поточної діяльності Організації та призначається Президентом Організації. Структура Секретаріату визначається Президентом Організації.

5.7.2. Секретаріат очолює Президент Організації. Положення про Секретаріат та його структуру затверджує Президент.

5.8. Наглядова рада.

5.8.1. Наглядова рада Організації є вищим контролюючим органом Організації.

5.8.2. Наглядова рада постійно діє у складі осіб, обраних Конференцією Організації та формується з почесних членів Організації. Кількість осіб, які входять до Наглядової ради Організації, визначається Конференцією Організації.

5.8.3. На засіданнях Наглядової Ради головує Почесний Президент.

5.8.4. Наглядова рада Організації;

 • готує і виносить на обговорення Конференції Організації пропозиції щодо основних напрямків діяльності Організації
 • має право надавати керівним органам Організації пропозиції, які носять рекомендаційний характер
 • контролює виконання програм Організації.

5.8.5. Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання. Наглядова рада збирається на свої засідання не рідше одного разу на рік.

5.8.6. Час, місце і порядок денний засідання Наглядової ради повідомляє членам ради Почесний Президент Організації не пізніше, ніж за три дні до чергового засідання.

5.8.7. Рішення Наглядової ради вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості обраних членів Наглядової ради Організації.

5.9. Контрольно-ревізійна комісія.

5.9.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації здійснює Контрольно-ревізійна комісія, яка постійно діє у складі трьох осіб, обраних Конференцією Організації та формується з членів Організації, терміном на 5 (п ‘ ять) років. Голова та члени Контрольно-ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях Ради Організації з правом дорадчого голосу.

5.9.2. Контрольно-ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи необхідних спеціалістів та експертів.

5.9.3. Контрольно-ревізійна комісія:

 • здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Організації та її місцевих осередків;
 • вимагає від посадових осіб Організації надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, пов ‘ язаних з діяльністю Організації;
 • надає звіт про фінансово-господарську діяльність Організації Конференції Організації та щорічний висновок Раді Організації.

5.9.4. Контрольно-ревізійна комісія в своїй діяльності підзвітна лише Конференції Організації.

5.10. По фахових напрямах діяльності в Організації створюються фахові комітети або інші підрозділи, кількість та перелік яких визначається Радою Організації за поданням Президента. Комітети або інші підрозділи здійснюють свою діяльність на підставі Положень про них, що затверджуються Радою Організації.

5.11. Місцеві осередки.

5.11.1. В Організації створюються місцеві осередки за територіальним принципом по місцю роботи, проживання чи навчання при наявності не менше як трьох членів осередку, що оформляється протоколом установчих зборів відповідного осередку, у областях та районах на території України.

5.11.2. Місцеві осередки у своїй діяльності керуються цим Статутом та своїми положеннями, які приймаються їхніми вищими керівними органами, затверджуються Радою Організації і підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку.

5.11.3. Для набуття прав юридичної особи місцеві осередки мають зареєструватися у встановленому законом порядку. Місцеві осередки без прав юридичної особи легалізуються шляхом повідомлення про заснування у місцевих органах юстиції.

5.12. Внесення змін і доповнень до структури органів управління Організації є компетенцією Конференції або Ради Організації.

Стаття 6. Міжнародні зв’язки організації

6.1. Організація у відповідності до мети вказаної у ст. 3 цього статуту, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності в порядку, передбаченому цим статутом, чинним законодавством та міжнародними і міжурядовими угодами.

6.2. Організація може засновувати або вступати в міжнародні (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки, асоціації та інші об’єднання, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні всіх заходів, що не заборонені діючим законодавством України.

6.3. Організація приймає участь у міжнародній діяльності та реалізації міжнародних проектів, взаємодіє з міжнародними та закордонним організаціями.

Стаття 7. Кошти та майно організації

7.1. Для забезпечення своєї статутної діяльності Організація може мати у своїй власності будинки, споруди, обладнання, устаткування, інвентар, транспортні засоби, грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, інше майно.

7.2. Кошти та майно Організації використовуються виключно для виконання її статутної мети та завдань.

7.3. Власність організації охороняється і захищається чинним законодавством України.

7.4. Майно та кошти Організації утворюються за рахунок:

 • добровільних внесків, подарунків та відрахувань, пожертвувань фондів, громадських організацій, творчих спілок, господарських товариств, підприємств, установ та організацій, українських та зарубіжних фізичних і юридичних осіб у грошовій та натуральній формі;
 • членських внесків;
 • грошових надходжень, одержаних від господарської та іншої діяльності, заснованих Організацією госпрозрахункових установ, організацій та підприємств;
 • благодійних внесків і пожертвувань, що мають цільовий характер, надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;
 • фінансової та матеріальної допомоги на реалізацію програм Організації з Державного та місцевих бюджетів відповідно до законодавства України;
 • надходжень від підприємств, організацій, що перебувають у власності Організації, у вигляді дивідендів та інших пасивних доходів;
 • коштів міжнародної технічної та фінансової допомоги, грантів, допомоги міжнародних організацій юридичних та фізичних осіб, а також інших держав.

Стаття 8. Облік та звітність

8.1. Організація, створені нею установи та організації, ведуть оперативний, бухгалтерський та статистичний облік у встановленому порядку, вносять встановлені обов ‘ язкові платежі до бюджету в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне надання бухгалтерської звітності покладається на головного бухгалтера, компетенція якого визначається чинним законодавством.

Стаття 9. Припинення організації

9.1. Припинення діяльності Організації може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації.

Рішення про припинення діяльності Організації може бути прийняте не менш ніж 2/3 голосів присутніх на Конференції Організації.

9.2. При реорганізації Організації вся сукупність прав та обов ‘ язків переходить до її правонаступників.

9.3. Організація ліквідується:

 • за рішенням Конференції;
 • за рішенням суду, господарського суду відповідно до чинного законодавства.

9.4. Ліквідація Організації здійснюється призначеною Конференцією чи органом, що прийняв рішення про ліквідацію, Ліквідаційною комісією. З дня призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Організації.

9.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Організації, виявляє її дебіторів та кредиторів, та розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Організації третім особам, складає ліквідаційний баланс та подає його Конференції або органу, що призначив Ліквідаційну комісію.

9.6. У разі ліквідації Організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

9.7. Ліквідація вважається завершеною, а Організація такою, що припинила свою діяльність з моменту внесення до державного реєстру запису про її припинення.

Стаття 10. Внесення змін до статуту

10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням Конференції або Ради Організації в порядку, визначеному цим Статутом.

10.2. Про зміни, що сталися в статутних документах, Організація повідомляє Міністерство юстиції відповідно до чинного законодавства.

10.3. Зміни до статутних документів підлягають обов ‘язковій реєстрації.