Клінічна ординатура

ko1

Клінічна ординатура є вищою формою підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів з певної спеціальності у вищих медичних навчальних закладах III-IV рівнів акредитації, закладах освіти і клінічних науково-дослідних інститутах, центрах (далі – наукові установи).

Клінічна ординатура забезпечує одержання лікарем вищої кваліфікації на основі раніше здобутої освіти у вищому навчальному закладі III-IV рівнів акредитації та закладах післядипломної освіти та набутого досвіду практичної роботи лікарем-спеціалістом з певної спеціальності.

Основним завданням клінічної ординатури є поглиблення професійних знань, підвищення рівня вмінь та навичок лікаря-спеціаліста з його лікарської спеціальності з метою підготовки висококваліфікованого лікаря для самостійної роботи в закладах охорони здоров’я.

Навчання в клінічній ординатурі проводиться з відривом від виробництва. Тривалість навчання складає для громадян України два роки, початок занять – 1 вересня.

Для іноземних громадян тривалість навчання в клінічній ординатурі може бути подовжена з дозволу Міністерства охорони здоров’я України ще на 1-2 роки. Початок занять зазначається в умовах контракту про навчання в клінічній ординатурі іноземного громадянина.

Правила прийому

До клінічної ординатури зараховуються за конкурсом громадяни України, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень лікаря-спеціаліста та стаж практичної роботи не менше трьох років за фахом після закінчення інтернатури або спеціалізації, лікарська спеціальність якої повинна відповідати спеціальності клінічної ординатури. У конкурсі можуть також брати участь лікарі без необхідного стажу практичної роботи, які успішно закінчили інтернатуру і рекомендовані Вченою радою вищого навчального закладу або закладом післядипломної освіти до навчання в клінічній ординатурі.

Іноземні громадяни можуть з дозволу Міністерства охорони здоров’я України бути зарахованими до клінічної ординатури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу і отримання кваліфікації спеціаліста “лікар”.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 20.01.1997 N 38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами» в клінічну ординатуру на місця понад плану державного замовлення можуть прийматися громадяни України на умовах контрактів за рахунок коштів галузевих міністерств, відомств, місцевих бюджетів, юридичних і фізичних осіб, що передбачають повне відшкодування вартості навчання клінічного ординатора.

Іноземні громадяни навчаються в клінічній ординатурі в університеті на підставі контрактів, що укладаються з університетом юридичними або фізичними особами і передбачають повне відшкодування витрат вищого навчального закладу з підготовки клінічного ординатора.

Прийом документів для вступу до клінічної ординатури зазвичай проводиться з 25 травня по 25 червня щорічно.

Лікарі, які бажають вступити до клінічної ординатури, подають до університету наступні документи:

 1. Заява;
 2. особовий листок з обліку кадрів;
 3. копія диплома про вищу медичну освіту і присвоєння кваліфікації спеціаліста “лікар”; копія сертифіката про присвоєння кваліфікації лікаря-спеціаліста з певної лікарської спеціальності;
 4. виписка з трудової книжки;
 5. список опублікованих наукових праць, винаходів або раціоналізаторських пропозицій (за наявності);
 6. витяг з протоколу засідання вченої ради вищого навчального закладу або закладу післядипломної освіти з рекомендацією до навчання в клінічній ординатурі (для осіб, які вступають до клінічної ординатури без необхідного стажу роботи лікарем за фахом).

Прийом документів здійснює науковий відділ університету.

Кожен вступник до клінічної ординатури проходить співбесіду з членами приймальної комісії та складає іспит з відповідної спеціальності, в ході якого визначаються його знання і вміння з лікарської спеціальності і професійний рівень.

Підготовка клінічних ординаторів

ko2

Кожному лікарю одночасно з його зарахуванням до клінічної ординатури ректором університету призначається керівник з числа докторів (кандидатів) наук або професорів (доцентів) – співробітників кафедри, в якій лікар проходить навчання в клінічній ординатурі.

Підготовка клінічних ординаторів проводиться під керівництвом висококваліфікованих фахівців за індивідуальним планом, який розробляється завідувачем кафедрою на основі Типового плану, враховуючи при цьому специфіку подальшої роботи клінічного ординатора. Індивідуальний план підготовки клінічного ординатора затверджується не пізніш як через місяць з моменту його зарахування до клінічної ординатури.

Лікарі, навчаючись в клінічній ординатурі, зобов’язані оволодіти глибокими професійними знаннями, набути навичок самостійної науково-практичної, дослідницької роботи за відповідною лікарською спеціальністю.

Лікарі, які вступили до клінічної ординатури після закінчення навчання в інтернатурі, після завершення підготовки в клінічній ординатурі направляються вищим навчальним закладом (науковою установою) в розпорядження управлінь охорони здоров’я обласних держадміністрацій і зобов’язані відпрацювати в державних установах охорони здоров’я не менше двох років.

Лікарі, які мають більше трьох років стажу роботи за спеціальністю після закінчення інтернатури і вступили до клінічної ординатури на місця держзамовлення за конкурсом, після закінчення навчання правами молодих спеціалістів не користуються і влаштовуються на роботу самостійно.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 N 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» вартість навчання в клінічній ординатурі (як і при стажуванні) іноземних громадян повинна становити в еквіваленті 4000 доларів США за рік навчання (в національній валюті).

Доступні спеціальності

Лікарські спеціальності клінічної ординатури повинні відповідати Номенклатурі лікарських спеціальностей, яка була затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України № 333 від 6 липня 2005 року і зареєстрована в Міністерстві юстиції України.

Первинні спеціальності:

 1. Акушерство та гінекологія
 2. Анестезіологія та інтенсивна терапія
 3. Внутрішні хвороби
 4. Загальна гігієна
 5. Загальна практика – сімейна медицина
 6. Епідеміологія
 7. Інфекційні захворювання
 8. Клінічна лабораторна діагностика
 9. Клінічна онкологія
 10. Медицина невідкладних станів
 11. Неврологія
 12. Ортопедія і травматологія
 13. Патологічна анатомія
 14. Педіатрія
 15. Психіатрія
 16. Пульмонологія і фтизіатрія
 17. Радіологія
 18. Стоматологія
 19. Судово-медична експертиза
 20. Хірургія

Вторинні спеціальності:

 1. Алергологія та імунологія
 2. Гастроентерологія
 3. Гематологія
 4. Генетична медицина
 5. Геріатрія
 6. Гігієна праці
 7. Гігієна харчування
 8. Гігієнічна лабораторна діагностика
 9. Дезінфекційна справа
 10. Дерматовенерологія
 11. Дитяча неврологія
 12. Дитяча ортопедія і травматологія
 13. Дитяча хірургія
 14. Ендокринологія
 15. Кардіологія
 16. кардиоторакальна хірургія
 17. Комбустіологія
 18. Лікувальна фізкультура і спортивна медицина
 19. Медична психологія
 20. Мікробіологія і вірусологія
 21. Наркологія
 22. Нейрохірургія
 23. Неонатологія
 24. Нефрологія
 25. Онкохірургія
 26. Організація і управління охороною здоров’я (менеджмент в охороні здоров’я)
 27. Отоларингологія
 28. Офтальмологія
 29. Проктологія
 30. Променева терапія
 31. Професійна патологія
 32. Радіаційна гігієна
 33. Ревматологія
 34. Реконструктивна і пластична хірургія
 35. Протезування і ангіохірургія
 36. Сексопатологія
 37. Судинна хірургія
 38. Судово-психіатрична експертиза
 39. Трансплантологія
 40. Токсикологія
 41. Урологія
 42. Фізіотерапія, курортологія і медична реабілітація
 43. Хірургічна стоматологія