Аспірантура

Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.

Правила прийому

В аспірантуру на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. До клінічних кафедр приймаються особи, які на момент набрання мають не менше двох років стажу роботи лікарем після закінчення інтернатури, спеціальність якої відповідає науковій спеціальності аспірантури, або мають кваліфікацію магістра медицини.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва – три роки, без відриву від виробництва – чотири роки.

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора навчального закладу такі документи:

 • Заява;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 • медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у;
 • копія диплома про закінчення вищого навчального закладу з копією витягу із залікової книжки (додаток до диплому), завірені у відділі кадрів за місцем роботи (копії, завірені печаткою відділу кадрів);
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).
 • паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

Документи приймаються від вступників, як правило, з 1 червня по 31 серпня.

Підготовка в аспірантурі здійснюється:

 1. за рахунок:
 • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
 • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;
 1. за рахунок іноземців та осіб без громадянства на підставі:
 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

У разі одержання однакових оцінок переважне право на зарахування до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою вищого навчального закладу (факультету), які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів в аспірантуру виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку наукового керівника.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності), з філософії та однієї з іноземних мов (англійської, німецької та французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених МОН.