Докторантура

Докторантура є формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.

Правила прийому

До докторантури приймаються особи, які мають вчений ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і здатні на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження. Термін перебування в докторантурі на загальних умовах не перевищує трьох років.

Вступники до докторантури подають на ім’я ректора навчального закладу наступні документи:

 • заява;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у;
 • копія диплома про закінчення вищого навчального закладу з копією витягу із залікової книжки (додаток до диплому), завірені у відділі кадрів за місцем роботи (копії, завірені печаткою відділу кадрів);
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія нострифікованого диплома).
 • Паспорт, диплом про вищу освіту і диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подаються вступниками особисто.

Документи, як правило, приймаються від вступників з 1 червня по 31 серпня.

Підготовка в докторантурі здійснюється:

 1. за рахунок:
 • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
 • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;
 1. за рахунок іноземців та осіб без громадянства на підставі:
 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

Кафедра в місячний термін з моменту отримання документів заслуховує наукові доповіді вступників до докторантури, розглядає розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування визначає можливість зарахування кожної особи до докторантури. Вчена рада навчального закладу в місячний термін розглядає висновки кафедри щодо вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури. Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора навчального закладу.

Заключним етапом підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації є їх атестація в спеціалізованих вчених радах на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора медичних наук з певної спеціальності.